كل عناوين نوشته هاي فريب ظاهر

فريب ظاهر
[ شناسنامه ]
دل من صبورترازآن است كه... ...... پنج شنبه 91/10/28
امروزاورافراموش كردم وتوراباتمام وجوديادكردم.... ...... پنج شنبه 91/10/28
گذرلوطي هاكجاست؟؟؟ ...... شنبه 91/10/16
هركس كه غريب است... ...... جمعه 91/10/15
صدسيلي.... ...... چهارشنبه 91/10/13
هي كوچه را اشتباهي اومدي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 ...... دوشنبه 91/10/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها