سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هی کوچه را اشتباهی اومدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

یادم میاد اونروزا اگه کسی دوبار تو یه کوچه رفت وآمد میکرد،هنوز دور دومش تموم نشده بود لوطی های کوچه سدراهش میشدن و ازش میپرسیدن تو این کوچه چکار داری..................

کاش کوچه پس کوچه های روزگار هم چند تا لوطی داشت تا هروقت یه کوچه رااشتباه میرفتیم ،هنوز به دور دوم نرسیده جلوی مارا میگرفتن و!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!