سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل من صبورترازآن است که...

فکرکردی که من هم ازجنس توام.....

نه عزیزمن،من ازتبارشیران دلیرم....

غصب ملک درمرام من نیست،ملکی که غصبی باشدنمازندارد....

دیگه وای برمن اگربخواهم دلی را غصب کنم......

دل اگرغصبی باشد تمام دنیایم با شک وشبه است.........

دل من صبورترازآن است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شک نکن ،نمیتوانم دردلی که غصب من باشد وصاحبش به اجباردراختیارم قرارداده،خانه امیدم رابنا کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

امروزدرمحضرعدالت،سندش را واگذارکردم...


امروزاورافراموش کردم وتوراباتمام وجودیادکردم....

امروزاورافراموش کردم......

شایدبپرسدچرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آنقدرامروزغرق درغصه وغم بودم ،خواستم برایش درد دل کنم اما..........

گفت کاردارم.....من فقط خواستم سبک شوم،نخواستم برایم کاری کند!!!!!!!!!!!!!!111

اورافراموش کردم اما خدا رادوباره پیدا کردم....

خدایاتوراسپاس که من باتمام وقاحت گناه کردم ودرکمال نامردی تورا فراموش کردم...

اما نه برایم کم گذاشتی ونه فراموشم کردی....

وای اگرتورا همیشه یاد کنم برایم چه میکنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بی گمان برایم سنگ تمام میگذاری...


صدسیلی....

صدسیلی مادربه یک بوسه اش ندهم........................

حال وهوای غریبی است،حتما الفبای غربت رانباید درشهر غریب جست.....

همین که میدانی در مجلس ختمت دوستاران زیادی داری،این نهایت غربت است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1