سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امروزاورافراموش کردم وتوراباتمام وجودیادکردم....

امروزاورافراموش کردم......

شایدبپرسدچرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آنقدرامروزغرق درغصه وغم بودم ،خواستم برایش درد دل کنم اما..........

گفت کاردارم.....من فقط خواستم سبک شوم،نخواستم برایم کاری کند!!!!!!!!!!!!!!111

اورافراموش کردم اما خدا رادوباره پیدا کردم....

خدایاتوراسپاس که من باتمام وقاحت گناه کردم ودرکمال نامردی تورا فراموش کردم...

اما نه برایم کم گذاشتی ونه فراموشم کردی....

وای اگرتورا همیشه یاد کنم برایم چه میکنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بی گمان برایم سنگ تمام میگذاری...