سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل من صبورترازآن است که...

فکرکردی که من هم ازجنس توام.....

نه عزیزمن،من ازتبارشیران دلیرم....

غصب ملک درمرام من نیست،ملکی که غصبی باشدنمازندارد....

دیگه وای برمن اگربخواهم دلی را غصب کنم......

دل اگرغصبی باشد تمام دنیایم با شک وشبه است.........

دل من صبورترازآن است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شک نکن ،نمیتوانم دردلی که غصب من باشد وصاحبش به اجباردراختیارم قرارداده،خانه امیدم رابنا کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

امروزدرمحضرعدالت،سندش را واگذارکردم...